WideCMS

Lister

En liste er et automatisk sammendrag av sider, valgt, sortert og presentert etter bestemte regler. En liste kan blant annet brukes i forbindelse med:

  • Nyhetsoversikt
  • Produktoversikt
  • Meny med utvidet funksjonalitet


En liste settes opp under Oppsett & innstillinger > Liste-oppsett og kan inkluderes på en side på to forskjellige måter:

  • Inkluderes statisk i en mal, slik at listen alltid vises når malen brukes
  • Inkluderes ved å plassene et list-element med definert name-attributt ( feks. [%list name="Velg liste"%]), som gir mulighet til å velge en liste individuelt fra side til side

 

Listemal

Før du kan sette opp en liste, må du lage én eller flere listemaler. En listemal representerer én og én liste-oppføring. Listemalen settes opp på samme måte som vanlige sidemaler. Lager du flere enn én listemal, kan du dessuten gi webside-administratoren mulighet til å velge ønsket listemal for hver enkelt

I listemaler kan du benytte følgende elementer:


Element-typen sys vil i såfall være det ferdige elementet [%sys type="url"%]. Dette vil gi link-stien til siden som en liste-oppføring representerer. Eksempel:

<a href="[%sys type="url"%]">Les mer</a>

Når en liste genereres, vil hver enkelt side listes etter de reglene som er satt for den bestemte/valgte listen. Innholdet for hver enkelt oppføring vil være det samme som i listemalen som er valgt for den enkelte siden, men der WideCMS-elementene er byttet ut med innhold. Innholdet legges inn på den enkelte side som er med i listen.

Oppsett av liste

  1. Gå til Oppsett & innstillinger og velg Liste-oppsett
  2. Velg Ny liste, gi listen et visningsnavn og klikk Gå videre

Du kan nå velge innstillinger ut ifra hvordan du ønsker at listen skal fungere:

Innstillinger

Vis maks antall Hvis du ikke setter en numerisk verdi her, vil alle dokumenter vises. Hvis du derimot setter en numerisk verdi, feks. 10, vises kun 10 oppføringer selv om det er flere oppføringer som oppfyller kriteriene for å vises i listen
Vis fra nr. Hvis du ikke ønsker å vise de x antall første oppføringene som ellers ville bli vist, endrer du denne verdien. Hvis du feks. setter verdien til 3, vises ikke oppføring nr. 1 og 2, men oppføring nr. 3 vises som første oppføring.
Sortér etter Her velger du hvilket kriterie oppføringene skal sorteres etter
Visnings-rekkefølge Velg om listen skal vises i stigende eller synkende rekkefølge


Mapper
Her kan du velge om listen skal vise oppføringer (sider) fra én eller flere bestemte/valgte mapper, eller om den skal hente oppføringer basert på gjeldende mappe. Om du velger "Gjeldende mappe", ignoreres eventuelt valgte mapper. Oppføringene som vises, er kun sider som ligger i samme mappe som siden listen vises på.

For eksempel, om du har en mappe som heter Baller, med sidene Baller (hovedside), Fotballer og Håndballer, vil listen vise Fotballer og Håndballer, sortert etter de kriteriene som er satt under Innstillinger. Det forutsettes dessuten at det på sidene Fotballer og Håndballer, under Utseende og synlighet er krysset av for at sidene skal vises i listen.

Tillatte maler
Her velger du hvilken eller hvilke listemaler som skal kunne benyttes for listen. Flere listemaler kan velges. I tillegg krysser du av på den av de valgte listemalene du ønsker skal brukes som standard. Listemalen som defineres som standard vil være forhåndsvalgt når en side blir opprettet.

Generelt
I tillegg til å endre visningsnavn, kan du her velge om nye sider som opprettes, automatisk legges til i en liste. Hvis det ikke er avkrysset, må webside-administratoren aktivt krysse av for å velge at siden skal vises i listen.

Legge en liste på en side

En liste kan plasseres på en side ved å benytte list-elementet, som du finner mer informasjon om under WideCMS-elementer.