WideCMS

Skjemaer

Skjema-funksjonen gir mulighet til å håndtere respons-skjemaer på en enkel og trygg måte. Skjemaet må lages ved bruk av vanlige form-elementer i en mal, men du behøver ikke å benytte egne scripts for håndtering og sending av skjemaet.

I skjema-funksjonen ligger blant annet enkel validering av informasjonen som postes, for å gi en viss kvalitetssikring. Oppsettet i e-postmeldingen som sendes, følger en e-postmal du selv setter opp.Ved sending videresendes avsender til egendefinert side med kvittering, og hvis skjema ikke er riktig utfylt sendes avsender til feilmeldingsside.

Oppsett av skjema-håndtering

Du kan sette opp så mange skjemaer du ønsker. Før du oppretter skjemahåndtering i WideCMS, må du sette opp følgende:

  • Mal med selve skjemaet
  • Side som benytter malen med skjemaet, slik at du får en side med et skjema på
  • E-postmal
  • Kvitteringsside
  • Feilmeldingsside


Eksempel på mal med skjema:

<!--Inkludér html topp-->

<form action="/formtomail/" method="post">
Navn: <input type="text" name="navn" value=""/><br/>
E-postadresse: <input type="text" name="email" value=""/><br/>
Emne: <input type="text" name="emne" value=""/><br/>
Melding:<br/>
<textarea name="melding"></textarea><br/>
<input type="submit" name="send" value="Send melding"/>
</form>

<!--Inkludér html bunn-->

Du kan selvfølgelig sette opp skjemaet slik du ønsker, og det anbefales dessuten at du legger inn en form for javascript- eller HTML5-basert validering av skjemaet.

I dette eksempelet er det lagt til følgende utfyllbare felter:

  • navn
  • email
  • emne
  • melding


På bakgrunn av dette kan det opprettes en e-post-mal, som danner grunnlaget for e-postmeldingen mottaker vil motta når skjemaet fylles ut og sendes. Her er et eksempel på e-postmal basert på dette skjemaet:

Melding fra websiden:

Fra; [%request name="navn"%]
E-postadresse: [%request name="email"%]
Emne: [%request name="emne"%]
Melding:
[%request name="melding"%]

WideCMS-elementet [%request name="xxx"%] blir erstattet med innhold i skjemafeltene med tilsvarende navn.

Når du i tillegg har opprettet siden med skjemaet på, i tillegg til sidene for kvittering og feilmelding (notér deg webadressene for disse), kan du sette opp en skjema-håndering:

Gå til Oppsett & innstillinger, velg deretter Skjemaer og Nytt skjema. Gi skjemaet et visningsnavn og gå videre.

Testmodus Hvis du setter skjemaet i test-modus vil du kunne teste skjemaet uten at det blir sendt noen e-postmelding. Innholdet i e-postmeldingen blir derimot vist som kvittering i stedenfor at du får opp kvitterings- eller feilmeldingssiden.
Unik ID Dette er ID-koden som er knyttet til denne skjema-håndteringen, og benyttes i neste felt.
Tag Dette html-elementet er et "input hidden-felt" som skal settes et sted mellom <form> og </form>. Når skjemaet postes, mottar skjemahåndtereren også denne koden med f2muid som navn. Der er derfor vesentlig at f2muid ikke benyttes som feltnavn for andre felter. 
Innholdstyoe text/plain er standard, men om du benytter en e-postmal med html-koder, velger du her text/html
Mal-ID ID-nummeret til epost-malen
Mal-språkutgave Velg det språket du har lagt inn innholdet i e-postmalen i.
Mottakere Her legger du til én eller flere rene e-postadresse. Hvis det er flere mottakere, legg hver mottaker på hver sin linje
Standard emne Om du ikke har et eget felt i skjemaet for emne, eller om avsender ikke skriver noe emne, vil det du skriver i dette feltet bli brukt som emne i e-postmeldingen
Standard avsender-navn Om du ikke har eget felt i skjemaet for avsender-navn, eller om avsender ikke oppgir et avsender-navn, vil det du skriver i dette feltet bli brukt som avsender-navn
Standard avsender-epost Tilsvarende som med avsender-navn, men gjelder avsenders e-postadresse
Felt for emne Hvis du har et felt for emne, skriv inn navnet på feltet her. I eksempel over ville det vært utfylt med: emne
Felt for avsender-navn Tilsvarende som for felt for emne
Felt for avsender-epost Tilsvarende som for felt for avsender-navn og felt for emne
Påkrevde felter Om noen felter skal være påkrevd, det vil si at skjemaet ikke kan sendes uten at disse feltene er utfylt, skriver du inn disse feltenes feltnavn her, adskilt med linjeskift
E-postadresse-felter Hvis ett eller flere felter skal fylles ut med en ren e-postadresse, kan du velge å validere det som er skrevet. Om det som er fylt ut, ikke oppfyller kravet til oppsett av en e-postadresse (må inneholde @, kan ikke inneholde mellomrom eller andre ugyldige tegn m.m.), vil ikke e-postmeldingen bli sendt, og avsender videresendes til feilmeldings-siden
URL kvitteringsside Webadressen til siden avsender skal sendes til ved vellykket sending. Om det er en side på samme domene, er det kun nødvendig å ha med stien til siden (feks. /no/html/kontakt/kvittering/)
URL feilmeldingsside Tilsvarende som URL kvitteringsside, men ved feil - for eksempel om påkrevde felter ikke er utfylt eller e-postadresse-felter ikke validerer.